ขยายระยะเวลาการขาย Ticket Book

เงื่อนไข;

เมื่อซื้อบัตรเข้า 4 รอบ ท่านจะได้รับเพิ่มอีก 2 รอบฟรี

เมื่อซื้อบัตรเข้า 8 รอบ ท่านจะได้รับเพิ่มอีก 5 รอบฟรี

สำหรับบัตรเข้ารายวันเท่านั้น

ลูกค้าต้องนำบัตรมาแสดงเพื่อเข้าใช้บริการทุกครั้ง

สามารถนำบัตรมาใช้ได้ที่สาขาที่ซื้อบัตรมาเท่านั้น

บัตรหมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2561

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

กรณีบัตรสูญหายบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

To Top