Lotus Laksi

โลตัส หลักสี่ ชั้น 2

ราคาค่าเข้าสาขา โลตัส หลักสี่ ชั้น 2

เด็ก

ผู้ใหญ่

วันธรรมดา
2 ชั่วโมง ราคา 160 บาท
ทั้งวัน ราคา 200 บาท

วันหยุด
2 ชั่วโมง ราคา 200 บาท
ทั้งวัน ราคา 250 บาท
วันธรรมดา
2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท
ทั้งวัน ราคา 70 บาท

วันหยุด
2 ชั่วโมง ราคา 60 บาท
ทั้งวัน ราคา 70 บาท

ภาพเครื่องเล่นสาขา โลตัส หลักสี่ ชั้น 2

แล้วสาขา โลตัส หลักสี่ ชั้น 2

อยู่ไหนน้า?