ลงทะเบียน ก่อนเข้าคิดส์ซูน่า

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการที่คิดส์ซูน่า / Regulations of playing in Kidzooona

• ผู้ปกครองอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องเข้ามาด้วยอย่างน้อย 1 คน (ยกเว้นสาขาไทนี่คิดส์ซูน่า) / At least one adult with at least 16 years of age has to enter with the kid (except Tiny Kidzooona)
• ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของเด็ก / That adult will be fully responsible for kid's action
• กรุณาสวมถุงเท้าเพื่อความปลอดภัย / Please wear socks for safety
• กรุณาอย่าวิ่งภายในร้าน และถอดเครื่องประดับที่อาจเป็นอันตราย / Please refrain from running in the store and take off every accessory that might endanger others
• ไม่สามารถรับฝากของได้ กรุณาใช้ล็อกเกอร์ และดูแลกุญแจด้วยตัวท่านเอง (มัดจำดอกละ 60 บาท) / You cannot deposit your belongings to the store, please use the locker and put them inside (60THB deposit per key)
• กรุณาปฏิบัติตามที่พนักงาน ป้ายประกาศต่างๆที่แสดงไว้ / Please abide by the instructions within the playground and from the staffs
• ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นท่านอื่นแทนได้ / You cannot switch the adult who enters with kids for safety of your child
• ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 13 ปีเข้าเล่น / We do not allow kids with more than 13 years of age
• ท่านที่ป่วย หรือสภาวะร่างกายไม่ดี โปรดมาใช้บริการในโอกาสหน้า / Customers with sick or bad health conditions please come back to play another time
• ผู้ปกครองไม่สามารถกระทำการใดๆที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการดูแลเด็ก / The adult who enters with kids cannot do anything to distract your attention from child care
• กรุณารับประทานอาหารในบริเวณที่กำหนด / Please eat and drink in the specific area
• กรุณานำรถเข็นจอดในบริเวณที่กำหนด / Please park your baby car in the specific area
• ห้ามกระทำการที่ส่งผลต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมในร้าน เช่น อาเจียน เสมหะ ฯลฯ หากเกิดขึ้นกระทันหัน ให้แจ้งพนักงานทันที / Please refrain from doing anything that might damage the store's hygiene, such as vomiting or spitting. If kids accidentally did it, please contact the staff immediately
• ห้ามนำสิ่งของภายในร้านออกนอกร้าน / Do not take anything from inside the store to outside
• คิดส์ซูน่าไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเกิดสิ่งของสูญหายภายในร้าน / Kidzooona will not be reponsible for any accidental loss or damage
• กรณีไม่ทำตามที่พนักงานบอก และพนักงานตัดสินใจว่าไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความไว้วางใจได้ อาจมีการขอให้ท่านออกจากร้าน / In case of not abiding by the staff's instruction and the staff considering you to be dangerous and affecting others' safetiness, the staff will have to ask you out of the store
• คิดส์ซูน่ามีนโยบายให้เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เข้าเล่นคิดส์ซูน่าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย / Kidzooona allows kids under one year old to enter for free

แบบฟอร์มยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล / Consent Form for Collection Use and Disclosure of Personal Data

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด (“AFT”) ข้าพเจ้ายินยอมตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทเพื่อรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุตรของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ / Under the Privacy Policy of Aeon Fantasy Thailand Co., Ltd. (“AFT”), I agree to the collection, usage, and disclosure of my Personal Data and my child’s as follows
วัตถุประสงค์ที่ AFT จะต้องพึงกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล / Purposes that AFT shall achieve:
・เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า / To protect customers’ safety and security.

การรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล / Collected, used, and disclosed Personal Data:
・ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / Name, surname, phone number.
・ชื่อเล่นเด็ก อายุ / Child’s nickname, age.
โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะไม่ถูกเปิดเผยภายนอก AFT / Those personal data are not disclosed outside AFT.
วัตถุประสงค์ที่ AFT จะต้องพึงกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล / Purposes that AFT shall achieve:
・เพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย / To verify identity and prevent other unauthorized or illegal activity.

การรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล / Collected, used, and disclosed Personal Data:
・ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภาพนิ่ง ภาพบันทึกเคลื่อนไหวต่างๆ ที่บันทึกการละเล่นภายในร้าน ตลอดจนภาพบันทึกความเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด / Name, surname, phone number, and video recording by CCTV.
・ชื่อเล่นเด็ก อายุ ภาพนิ่ง ภาพบันทึกเคลื่อนไหวต่างๆ ที่บันทึกการละเล่นภายในร้าน ตลอดจนภาพบันทึกความเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด / Child’s nickname, age, and video recording by CCTV.

ปลายทางการเปิดเผยข้อมูล / Disclosure destination:
・คู่ค้าทางธุรกิจของ AFT เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัยของข้อมูล / AFT’s business partners such as security company.
วัตถุประสงค์ที่ AFTจะต้องพึงกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล / Purposes that AFT shall achieve:
・เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของ AFT บน Facebook และ Instagram ของ AFT / To promote AFT’s service on AFT’s Facebook and Instagram.

การรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล / Collected, used, and disclosed Personal Data:
・รูปเด็กที่ถ่ายเล่นใน Kidzooona / Picture of child taken while playing in Kidzooona.
(AFT ไม่เคยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนที่สาม / AFT never use any other personal data for the purpose of Part Three.)

ปลายทางการเปิดเผยข้อมูล / Disclosure destination:
・ผู้เข้าชม Facebook หรือ Instagram ของ AFT ทั้งหมด / All visitors to AFT’s Facebook or Instagram.