นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด (“AFT”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานและผู้สมัครงานของ AFT (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) AFT ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ AFT ได้อธิบายว่า เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) AFT ในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้น

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะแสดงเจตจำนงของท่านต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน AFT จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ หาก AFT ตรวจพบว่า ผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่ AFT โดยปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ AFT จะลบข้อมูส่วนบุคคลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองและรับทราบว่า บุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่ AFT กรุณาติดต่อมายัง AFT เพื่อให้ AFT สามารถดำเนินการที่จำเป็นได้ (ช่องทางสำหรับติดต่ออยู่ในข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้)

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อติดต่อ สื่อสาร หรือจัดหาสินค้า หรือให้บริการภายใต้การดำเนินธุรกิจใดๆ ของอิออน แฟนตาซี ไทยแลนด์
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจกรรมและโปรแกรม สินค้าของอิออน แฟนตาซี ไทยแลนด์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ สินค้าใหม่ ข้อมูลอัปเดตและโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ตัวอย่าง เช่น การตอบสนองต่อสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าหรือรางวัลส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การบริการบำรุงรักษา เป็นต้น)
 • เพื่อติดตามการใช้บริการหรือการทำธุรกรรมตามคำสั่งของลูกค้า
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการของเรา
 • เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของลูกค้า
 • เพื่อเก็บรักษาข้อมูลบนบริการคลาวด์ (cloud service) และระบบอื่นที่ใช้สำหรับเก็บรักษาข้อมูล
 • เพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันกิจกรรมอันมิชอบหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
 • เพื่อแก้ไขข้อกังวลและข้อร้องเรียน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของอิออน แฟนตาซี ไทยแลนด์ บนหน้า Facebook ของเรา

1.2 AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • สำหรับการเจรจาและติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 • สำหรับการจัดทำข้อสรุปของสัญญาและเอกสารอื่นๆ
 • สำหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัย

1.3 AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • สำหรับวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรและจัดการแรงงานบุคคล
 • สำหรับกระบวนการบริหารจัดการ เช่น การจ่ายเงินเดือนและสิ่งจูงใจ การให้ผลประโยชน์และสวัสดิการ เป็นต้น

1.4 AFT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โปรดทราบว่า AFT อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

1.5 โดยหลักแล้ว AFT ไม่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้างต้น อย่างไรก็ตาม AFT อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษใดๆ และทั้งหมดต้องได้รับการประมวลผลต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้วเท่านั้นหรือเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(2) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนลงนามในสัญญา

(3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“คณะกรรมการ”) ประกาศกำหนด

(4) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะโดย AFT หรือเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ AFT

(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ AFT หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

(6) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของ AFT

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ AFT เก็บรวบรวม

2.1 AFT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา รวมถึงชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ รวมถึงชื่อหรือบัญชีสำหรับสมัครบริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ อินตราแกรม หรือทวิตเตอร์
 • บันทึกเสียงสนทนา และภาพถ่ายและการบันทึกวีดิทัศน์โดยกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP ที่อยู่ mac คุกกี้
 • ภาพถ่ายในขณะที่เล่นในสนามเด็กเล่นของอิออน แฟนตาซี ไทยแลนด์

2.2 AFT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา รวมถึงชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

2.3 AFT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น เลขที่ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อาชีพ หรือสถานภาพ
 • ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ รวมถึงการแสกนลายนิ้วมือ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 AFT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ ดังนี้

 • บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการของ AFT
  AFT มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ได้รับข้อมูลข้างต้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นความลับ ดำเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • หน่วยงานราชการ เช่น รัฐบาล และศาล และหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต

3.2 โดยหลักแล้ว AFT ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง AEON Fantasy Co., LTD ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ AFT ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เปิดเผยไปยังประเทศญี่ปุ่นจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สำหรับในบางประเทศนั้นอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังเช่นที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ในกรณีเช่นนี้ AFT ต้องดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่จำเป็นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 AFT กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ระบุด้านล่าง AFT เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อ 1) โดยให้ AFT ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา โปรดทราบว่า AFT อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

 • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเก็บรวบรวมที่คิดส์ซูน่า ให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เก็บรวบรวม
 • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเก็บรวบรวมทางสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ อินตราแกรม) ระบบของเว็บไซต์ หรือ Google Sheet ให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เก็บรวบรวม

4.2 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น AFT กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดทางบัญชี ความจำเป็นทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษา

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจใช้สิทธิดังกล่าวโดยติดต่อผ่านทางช่องทางติดต่อในข้อ 7 ตามความต้องการ โปรดทราบว่า ท่านอาจใช้สิทธิได้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น

5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ให้ AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การถอนความยินยอมนี้ต้องไม่กระทบกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ AFT ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

5.2 สิทธิในการขอให้เปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่ง AFT ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ท่าน

5.3 สิทธิในการขอให้ AFT โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ท่าน บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเมื่อสามารถกระทำได้ในทางเทคนิค

5.4 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

5.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่ง AFT ได้เก็บรวบรวมไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5.6 สิทธิในการคัดค้านไม่ให้ AFT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.7 สิทธิในการระงับไม่ให้ AFT ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ AFT ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านต้องการให้ AFT ยังคงเก็บรักษาข้อมูลต่อไปเพื่อเหตุผลบางอย่าง

(2) กรณี AFT ได้รับคำขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามข้อ 4 และ AFT กำลังหารือถึงวิธีการตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว

(3) กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องถูกลบหรือทำลายตามข้อ 5 แต่ท่านร้องขอให้ระงับการใช้แทนการลบหรือทำลาย

(4) กรณีที่ท่านคัดค้านไม่ให้ AFT ประมวลผลข้อมูลของท่านตามข้อ 6 และ AFT กำลังหารือถึงวิธีการตอบสนองต่อการคัดค้านดังกล่าว

5.8 สิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คณะกรรมการ) ในกรณีที่ AFT ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

6. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

AFT อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น และจะต้องประกาศถึงการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด

7. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 กรุณาส่งคำร้องของท่านมาที่

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด

982/22 เกตเวย์เอกมัย ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4124 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110

อีเมล: kidzooona@aeonfantasy.co.th

 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566