นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ https://aeonfantasy.co.th/ จะมีการควบคุมดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ใช้สำหรับการควบคุมดูแลข้อมูลสมาชิกของ https://aeonfantasy.co.th/ การตอบคำถาม การนำเสนอบริการที่น่าสนใจ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 2. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  นอกเหนือจากกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า
  • กรณีที่ว่าตามกฎหมาย
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล และไม่สามารถขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลได้
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการปรับปรุงด้านสาธารณสุขหรือต้องสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง และไม่สามารถขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลได้
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่การขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเป็นการขัดขวางการดำเนินงานทางกฎหมายดังกล่าว
  • กรณีเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลได้
 3. การมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  จะมีการมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะคัดเลือกบุคคลที่จะมารับผิดชอบการมอบหมายดังกล่าว ให้มีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่พอเหมาะ และจะมีการควบคุมดูแลการทำงานให้ถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็น
 4. การจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
  ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ (ศาสนา แนวคิด และหลักธรรม) การเข้าร่วมกลุ่มสมาคมแรงงาน เผ่าพันธุ์และชนเผ่า ชาติกำเนิดและที่อยู่ตามสำมะโนครัว ประกันการรักษาพยาบาลและพฤติกรรมทางเพศ รวมไปถึงประวัติอาชญากรรม ฯลฯ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว”) บริษัทฯ จะไม่รวบรวม นำไปใช้ หรือถ่ายโอนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ว่าตามกฎหมาย
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการปรับปรุงด้านสาธารณสุขหรือต้องสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
  • กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • กรณีที่มีการรวบรวม นำไปใช้ หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สามของข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลทางการเมือง ศาสนา รวมไปถึงสมาคมแรงงานหรือบริษัทที่ทำงานอยู่ เป็นต้น โดยอยู่ภายในขอบเขตที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของสำนักงานจัดเก็บข้อมูลค่าประกัน
  • กรณีที่มีการรวบรวม นำไปใช้ หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สามของข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยอยู่ภายในขอบเขตที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของสำนักงานชำระค่าประกัน และการดำเนินการจัดการมรดก
  • กรณีที่มีการรวบรวม นำไปใช้ หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สามของข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยอยู่ภายในขอบเขตที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการงานอย่างเหมาะสมของหน่วยงานประกัน โดยขึ้นอยู่กับการยินยอมของเจ้าของข้อมูล
  • กรณีใช้ข้อมูลทางชีวมิติที่เข้าข่ายข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยได้รับการยินยอมและการยืนยันจากเจ้าของข้อมูล
 5. การจัดการตัวเลขส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ
  บริษัทฯ จะไม่รวบรวม นำไปใช้ หรือถ่ายโอนข้อมูลตัวเลขส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะให้กับบุคคลที่สาม
 6. การเรียกขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เราให้คำปรึกษา “นโยบายการเปิดเผยข้อมูล” ของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน “ช่องทางการให้คำปรึกษาและการร้องทุกข์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” ดังต่อไปนี้และจะทำการตอบรับทันทีตามข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้หลังจากที่ได้ตรวจสอบตัวตนผ่านเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ดำเนินการแทนและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ
 7. การยอมรับการมอบข้อมูลส่วนบุคคล
  การมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือว่าเป็นความสมัครใจ แต่ในกรณีที่ปฏิเสธการมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานตามข้อบังคับของเงื่อนไขการใช้งานได้
 8. กรณีที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เจ้าตัวไม่สามารถรับรู้ได้
  • บริษัทฯมีเป้าหมายในการที่จะยกระดับการบริการจึงจะรับข้อมูลคุกกี้ เว็บเพจที่ใช้บริการ สภาพแวดล้อมการใช้บริการจากเบราเซอร์ของท่านโดยอัติโนมัติและจะทำการวิเคราะห์ต่อไป การบริการของบริษัทฯนั้นจะบันทึกคุกกี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและมีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวด้วย
  • การบริการของบริษัทฯนั้นได้ใช้บริการ “Google Analytics” ซึ่งเป็นบริการจากบริษัทกูเกิลจำกัดเพื่อรับรู้สถานการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงใช้งานคุกกี้ของ “Google Analytics” ด้วยเช่นเดียวกัน
   1. การใช้งาน Google Analytics ประวัติการใช้งานที่ถูกรวบรวมผ่าน Google Analytics นั้นจะถูกควบคุมและจัดการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทกูเกิลจำกัด
   2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิล (https://policies.google.com/privacy?hl=th)
  • ท่านสามารถปฏิเสธการติดตามการใช้งานของ Google Analytics ผ่าน “Google Analytics Opt-out Add-on” ได้ “Google Analytics Opt-out Add-on” นั้นเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานยกเลิกการเก็บข้อมูลผ่าน Google Analytics ในกรณีที่จะใช้งานเครื่องมือนี้โปรดดาวน์โหลด Add-on ดังต่อไปนี้และติดตั้งเข้าไปในเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน
 9.  Google Analytics Opt-out Add-on
  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th)
  • บริษัทที่แสดงข้อมูลการโฆษณาผ่านเว็บเพจที่ทางบริษัทฯให้บริการนั้นจะมีการอ้างอิงข้อมูลโดยการบันทึกคุกกี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานด้วย ในกรณีนี้การใช้งานคุกกี้ของเจ้าของโฆษณาจะขึ้นอยู่กับแนวทางการนิยามความเป็นส่วนตัวของเจ้าของโฆษณานั้นๆ และเจ้าของโฆษณาหรือบริษัทอื่นๆจะไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลคุกกี้ในการบริการของบริษัทฯได้
  • บริษัทฯจะรับข้อมูลคุกกี้ เว็บเพจที่ใช้งาน สภาพแวดล้อมในการใช้งานโดยอัติโนมัติจากเบราเซอร์ของท่านและวิเคราะห์เพื่อการยกระดับในการบริการของทางบริษัทฯ โฆษณาส่วนหนึ่งที่ปรากฏที่การบริการของบริษัทฯนั้นอาจจะเป็นโฆษณาออนไลน์ที่มอบหมายการเผยแพร่โฆษณาให้กับบริษัทคู่ค้ากับทางบริษัทฯตามที่ปรากฏในเบื้องล่าง ในกรณีที่บริษัทฯได้มอบหมายการเผยแพร่โฆษณาให้กับบริษัทคู่ค้าและบริการของบริษัทฯได้ยอมรับบริษัทคู่ค้าอื่นๆแล้วนั้น บริษัทคู่ค้ามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลคุกกี้ของท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯภายในขอบเขตที่ถูกจำกัดไว้ตามที่บริการของบริษัทฯได้กำหนดไว้ ข้อมูลคุกกี้ที่ถูกรวบรวมนั้นจะไม่มีการส่งมอบหรือแสดงต่อทางบริษัทฯ และจะถูกจัดการและใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทคู่ค่าได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ในโฆษณาที่เผยแพร่โดยบริษัทคู่ค้านั้น ได้รวมถึงการโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายทางพฤติกรรม ที่บริษัทคู่ค้าใช้ข้อมูลประวัติพฤติกรรมที่รวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆนอกเหนือจากการบริการของบริษัทฯ กรณีที่ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่โฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายทางพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาปฏิเสธการรับข่าวสารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ

<กรณีที่ประสงค์จะร้องเรียนหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล>

ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง มีไว้สำหรับร้องเรียนหรือปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าผู้สอบถามเป็นเจ้าของข้อมูลจริงก่อนดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือคำปรึกษานั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลการติดต่อ

support@aeonfantasy.co.th

หรือ กรอกรายละเอียด ที่นี่

วันที่ 30 มิถุนายน 2021